Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121260-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Idea ubezpieczeń. Ubezpieczenie jako metoda (narzędzie) zarządzania ryzykiem. Zastosowanie ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Organizacja działalności ubezpieczeniowej. Charakterystyka produktów ubezpieczeniowych. Podstawy finansów zakładów ubezpieczeń. Instytucje rynku ubezpieczeniowego.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przedstawienie idei i zastosowania mechanizmu ubezpieczeń oraz produktów ubezpieczeniowych w sferach gospodarczej i społecznej, a także zasad funkcjonowania głównych instytucji rynku ubezpieczeń (m.in. zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, pośrednictwa ubezpieczeniowego, reprezentacji ubezpieczycieli i konsumentów oraz nadzoru ubezpieczeniowego).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ubezpieczenia, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Beck, Warszawa 2016; Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Wyd. Poltext, Warszawa 2010 , Ubezpieczenia, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), PWE, Warszawa 2018; T.Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, OW Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005;

Literatura uzupełniająca:

D. Maśniak, Prawo ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020; Pisarewicz P., Gierusz A., Kowalczyk-Rólczyńska P., Pobłocka A., Produkty ubezpieczeniowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020; M. Janowicz-Lomott, E. Spigarska, I. Dąbrowski, K. Łyskawa, Finanse ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020; Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, red. T.Michalski, C.H.Beck, Warszawa 2004; Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN 2007 (część III książki).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie: (1) zasady funkcjonowania i rolę ubezpieczeń; rodzaje ubezpieczeń i możliwości ich zastosowania

(2) zasady i cele stosowania regulacji działalności ubezpieczeniowej; Zasady konstrukcji produktów ubezpieczeniowych

(3) podstawowe aspekty funkcjonowania zakładu ubezpieczeń;

Istotę zarządzania finansami w działalności ubezpieczeniowej

Umiejętności:

Student potrafi: (1) przeanalizować rodzaje ubezpieczeń i możliwości ich zastosowania

(2) ocenić podstawowe aspekty działalności zakładu ubezpieczeń oraz ocenić trendy na rynku ubezpieczeń

(3) dokonać oceny oferty ubezpieczeniowej oraz wyliczyć składki ubezpieczeniowe (netto) w podstawowych produktach

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do: (1) oceny zasadności zastosowania techniki ubezpieczeniowej w życiu prywatnym i zawodowym.

(2) przestrzegania zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej oraz oceny zmian (ewolucji) na rynku ubezpieczeń i reagowania na nie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Cichowicz, Marcin Kawiński, Tomasz Michalski, Joanna Rutecka-Góra, Adam Śliwiński, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marianna Cicirko, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Byszek, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0