Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121020-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-ZAR
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie "Badań operacyjnych" wymaga znajomości matematyki z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej. Koncepcja nauczania tego przedmiotu zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Program przedmiotu stanowi przegląd nowoczesnych ilościowych metod zarządzania.

Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o nowoczesnych metodach badań operacyjnych oraz umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Wyrobienie w studentach przyjaznego podejścia do analizy i rozwiązywania problemów zarządzania metodami ilościowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bernardelli M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich (red. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach (red. K. Kukuła), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Decyzje menedżerskie z Excelem (red. T. Szapiro), PWE, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A., Wisniewski M., An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, Cengage Learning EMEA, 2009

Decewicz A., Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2011

Guzik B., Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009

Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wie, jakie typy analiz może wspomagać metodami ilościowymi.

Student wie, do rozwiązania jakich problemów można stosować optymalizację liniową.

Student rozumie potrzebę stosowania analizy probabilistycznej.

Umiejętności:

Student konstruuje, rozwiązuje i interpretuje modele optymalizacji liniowej.

Student zarządza projektem w oparciu o metody ilościowe.

Student szacuje, interpretuje i wykorzystuje do prognozowania model ekonometryczny.

Kompetencje społeczne:

Student bez obaw i ze zrozumieniem sięga do menu metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.

Student rozumie potrzebę stałego doskonalenia wiedzy w dziedzinie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 90.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0