Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele badań operacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120720-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modele badań operacyjnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje wykłady poświęcone teorii optymalizacji liniowej oraz podstawom analizy sieciowej i zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi, stosowanymi w praktyce, rodzajami liniowych modeli optymalizacyjnych. Nauczenie rozwiązywania problemów decyzyjnych metodą systematycznej ich analizy, od nadania im odpowiedniej struktury modelu matematycznego do znalezienia decyzji optymalnej za pomocą odpowiedniej procedury numerycznej i zbadania wrażliwości rozwiązania optymalnego na zmiany wartości parametrów modelu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Sikora [red.], Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska [red.], Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, J.D. Camm, K. Martin, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, South Western, 2012.

A. Decewicz, Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

M. Jakubczyk, B. Kamiński, T. Szapiro [red.], Modelowanie decyzji w arkuszu kalkulacyjnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna zasady konstrukcji, szukania rozwiązania optymalnego i jego interpretacji w standardowych problemach badań operacyjnych.

Student rozumie różnice między deterministycznymi i niedeterministycznymi modelami badań operacyjnych.

Student zna ograniczenia klasycznych modeli badań operacyjnych i metod poszukiwania rozwiązań optymalnych.

Umiejętności:

Student umie uporządkować strukturę problemu decyzyjnego i zbudować jego model matematyczny.

Student umie posługiwać się standardowymi procedurami komputerowymi z zakresu badań operacyjnych.

Student umie zinterpretować uzyskane rozwiązanie optymalne problemu w języku badanego problemu decyzyjnego i przeprowadzić analizę wrażliwości.

Kompetencje społeczne:

Student wdraża się do myślenia ukierunkowanego na optymalne wykorzystanie zasobów.

Student kształtuje umiejętność modelowego widzenia rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Antosiewicz, Anna Decewicz, Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Antosiewicz, Anna Decewicz, Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Antosiewicz, Anna Decewicz, Anna Gutkowska, Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0