Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120200-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. Elementy sprawozdania finansowego. Koszt i źródła pozyskania kapitału. Rachunek cash flow. Majątek obrotowy netto. Metody dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych. Ryzyko operacyjne i finansowe. Strategie finansowania aktywów. Rozszerzony model Du-Ponta. Podstawy budżetowania. Metody wyceny. Mierniki wartości kreowanej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami teorii i praktyki finansów przedsiębiorstwa obejmującymi finansowe mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa i sposoby posługiwania się instrumentami finansowymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P. Russel, M.Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki Akcyjnej, Difin, Warszawa 2017

2. A.Karmańska, J.Ostaszewski (red.), Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauki o finansach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016;

3. J.Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015;

4. W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, 2011;

5. J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska- Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009;

6. A.Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011;

7. J.Szczepański, L.Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007; E.Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011;

8. G. Gołębiowski (red), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2020;

9. E. Brigham, J. Houston, Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1.J.Ickiewicz, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2004;

2.J.Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2012;

3.D.Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Wolters Kluwer 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. rozumieć znaczenie informacji płynących z poszczególnych elementów opisu pozycji finansowej przedsiębiorstwa,

2. znać źródła i alternatywne możliwości pozyskania kapitału,

3. rozumieć oddziaływanie różnych czynników finansowych na wartość i wyniki przedsiębiorstwa,

4. posiadać wiedzę na temat strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student powinien:

1. umieć kalkulować wartość pieniądza w czasie oraz dyskontować przy stałej i zmiennej stopie procentowej,

2. potrafić wykorzystać rachunek cash flows w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

3. umieć szacować średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie,

4. umieć wykorzystać metody dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych,

5. prawidłowo analizować ryzyko operacyjne i finansowe w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. rozumieć istotę różnych metod wyceny przedsiębiorstwa,

2. potrafić samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar, Hanna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar, Hanna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0