Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120190-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami teorii i praktyki finansów przedsiębiorstwa obejmującymi finansowe mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa i sposoby posługiwania się instrumentami finansowymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, Cz. Martysz, P. Russel, M. Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017; G. Gołębiowski (red), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

E. Brigham, J. Houston, Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 2021; J. Ostaszewski., M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 1, Difin, Warszawa 2021; J. Grzywacz, Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. rozumieć znaczenie informacji płynących z poszczególnych elementów opisu pozycji finansowej przedsiębiorstwa;

2. znać źródła i alternatywne możliwości pozyskania kapitału;

3. rozumieć oddziaływanie różnych czynników finansowych na wartość i wyniki przedsiębiorstwa;

4. posiadać wiedzę na temat strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student powinien:

1. umieć kalkulować wartość pieniądza w czasie oraz dyskontować przy stałej i zmiennej stopie procentowej;

2. potrafić wykorzystać rachunek cash flows w zarządzaniu przedsiębiorstwem;

3. umieć szacować średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie;

4. umieć wykorzystać metody dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych;

5. prawidłowo analizować ryzyko operacyjne i finansowe w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. rozumieć istotę różnych metod wyceny przedsiębiorstwa;

2. potrafić samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

egzamin ustny: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0