Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120189-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Finanse międzynarodowe - zagadnienia ewolucja światowego systemu finansowego, w tym kwestie liberalizacji przepływów kapitałowych, systemy kursu walutowego, bilans płatniczy, integracja walutowa w ramach UE i implikacje powstania nowej waluty - euro (w tym wpływ powstania euro na rynki finansowe) oraz kwestie związane z wymienialnością walut, a także ryzykiem walutowym i możliwościami jego eliminacji. www.cren.pl/oferta

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja pojęć, teorii, mechanizmów, instrumentów finansowych, a także instytucji tworzących międzynarodowe środowisko finansowe. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z najważniejszymi międzynarodowymi statystykami dotyczącymi bilansu płatniczego i międzynarodowych rynków finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K.Lutkowski, Finanse międzynanrodowe, zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; K.Lutkowski, Od złotego do euro; źródła obaw i nadziei; Twigger, Warszawa 2004;J. Nacewski K.Zabielski, Globalny rynek finansowy, Wyd.Nauk. Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007

M. Kachniewski, A. Waszkiewicz, Finanse międzynarodowe, OpenLinks, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

J. Świerkocki, Zarys Ekonomii Międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011

J.J. Wajszczuk, Międzynarodowe środowisko finansowe, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu powinni znać mechanizmy prowadzące do ewolucji międzynarodowego systemu finansowego

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu powinni znać różne systemy kursów walutowych

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu powinni znać zasady konstruowania bilansu płatniczego

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu powinni znać warunki w jakich korzystne może być tworzenie unii walutowej.

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu powinni znać zasady funkcjonowania strefy euro.

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu powinni znać raz zmiany zachodzące na międzynarodowych rynkach finansowych

Umiejętności:

Po zapoznaniu się z treścią wykładu studenci powinni nabyć umiejętność wskazania przyczyn zmian zachodzących w międzynarodowym systemie finansowym, ich konsekwencji dla obecnego ładu gospodarczego oraz wskazania uwarunkowań przyszłych relacji w międzynarodowym systemie finansowym.

Po zapoznaniu się z treścią wykładu studenci powinni nabyć umiejętność oceny konsekwencji przyjętego systemu kursu walutowego oraz zmiany poziomy kursu walutowego dla gospodarki kraju, ale także w kontekście międzynarodowym

Po zapoznaniu się z treścią wykładu studenci powinni nabyć umiejętność analizy wartości poszczególnych pozycji w bilansie płatniczym.

Po zapoznaniu się z treścią wykładu studenci powinni nabyć umiejętność prezentacji warunków koniecznych do utworzenia unii walutowej oraz oceny możliwości utworzenia unii walutowej.

Po zapoznaniu się z treścią wykładu studenci powinni nabyć umiejętność oceny przyjęcia euro w Polsce.

Po zapoznaniu się z treścią wykładu studenci powinni nabyć umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych i ich konsekwencji dla Polski.

Kompetencje społeczne:

Udział w wykładzie obejmuje wypowiedzi na forum internetowym, kształci zatem tę formę komunikacji

Udział w wykładzie obejmuje wypowiedzi na forum internetowym co umożliwia nabycie umiejętności dyskutowania na argumenty

Udział w wykładzie obejmuje wypowiedzi na forum internetowym co wymaga prezentacji własnych poglądów ale też indywidualnego osądu dość kontrowersyjnych opinii formułowanych na forum.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 65.00%

referaty/eseje: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 15.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0