Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120180-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota finansów międzynarodowych, międzynarodowy rynek finansowy, waluty, kurs walutowy, ewolucja międzynarodowego systemu walutowego (MSW), bilans płatniczy, integracja i substytucja walutowa, środki finansowe organizacji międzynarodowych, międzynarodowe organizacje finansowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja pojęć, teorii, mechanizmów, instrumentów, rynków i regulacji, a także podmiotów tworzących międzynarodowy system finansowy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

red. M. Proczek, A. Kłos, E. Latoszek, Finanse międzynarodowe. Kompendium wiedzy, OW Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Finanse międzynarodowe: wybrane problemy, PWE, Warszawa 2015.

P. Kowalik, A. Pietrzak, Finanse międzynarodowe: zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę na temat pojęć i klasyfikacji oraz zjawisk z zakresu finansów międzynarodowych, zwłaszcza na temat aktualnych wydarzeń ekonomicznych i społecznych, które mają wpływ na obecne i/lub przyszłe funkcjonowanie międzynarodowego systemu finansowego.

2. Student posiada znajomość mechanizmów kursowych funkcjonujących w praktyce.

3. Student posiada znajomość międzynarodowego systemu finansowego, procesów, mechanizmów funkcjonowania, zasad, podmiotów i regulacji w systemie, istoty bilansu płatniczego, integracji i substytucji walutowej, środków finansowych organizacji międzynarodowych.

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność pozyskiwania i analizy statystyk dotyczących międzynarodowego systemu finansowego.

2. Student posiada umiejętność analizowania rachunków bilansu płatniczego oraz rozwiązywania zadań dot. kursów walutowych.

3. Student posiada umiejętność wyjaśnienia ewolucji międzynarodowego systemu finansowego oraz identyfikowania głównych problemów w ramach finansów międzynarodowych. Umie określić cele działalności międzynarodowych instytucji finansowych i potrzeby ich funkcjonowania oraz ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych przez nie decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi zajmować własne stanowisko w debatach na temat międzynarodowego systemu finansowego i problemów finansów międzynarodowych.

2. Student potrafi pracować w grupie w różnych rolach.

3. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu finansów międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dziawgo, Agnieszka Kłos, Paweł Kulpaka, Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek, Dominik Skopiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dziawgo, Agnieszka Kłos, Paweł Kulpaka, Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek, Dominik Skopiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Tomasz Dziawgo, Agnieszka Kłos, Paweł Kulpaka, Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek, Dominik Skopiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Paweł Kulpaka, Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek, Dominik Skopiec, Anna Wierzchowska-Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kulpaka, Anna Wierzchowska-Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kulpaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0