Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120150-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekonomia matematyczna jest przedmiotem wprowadzającym do zaawansowanego modelowania ekonomicznego przy użyciu narzędzi matematycznych. Zajęcia z przedmiotu obejmują zarówno wykłady jak i ćwiczenia. Podczas wykładów wprowadzane są podstawowe narzędzia matematyczne, które są następnie podczas ćwiczeń ilustrowane praktycznymi zastosowaniami do modelowania zagadnień ekonomicznych.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi w mikro i makroekonomii oraz modelami ekonomicznymi, w których te metody mają zastosowanie. Studenci poznają składniki matematycznego modelu wybranych zjawisk ekonomicznych oraz metody analizy takiego modelu.

Ekonomia matematyczna jest przedmiotem, na którym wprowadza się podstawowe metody matematyczne stosowane w mikroekonomii i makroekonomii oraz prezentuje wybrane ich zastosowania w modelowaniu ekonomicznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sydseater, P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further mathematics for economic analysis, Prentice Hall, 2008.; A.C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1994; A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii. Modele i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

Literatura uzupełniająca:

E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000; A. Malawski, Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999; D. Wade Hands, Intoductory Mathematical Economics, Oxford University Prsess 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać podstawowe składniki modelu matematycznego.

Znać metody optymalizacji używane do znajdowania wartości optymalnych zmiennych ekonomicznych w modelu.

Znać przykłady modeli ekonomicznych, w których stosuje się równania różnicowe lub różniczkowe oraz techniki ich podstawowej analizy ze szczególnym uwzględnieniem równowagi i analizy jakościowej.

Umiejętności:

Umieć porównywać wartości zmiennych ekonomicznych w różnych stanach równowagi, stosując metody rachunku różniczkowego.

Potrafić wyznaczać wartości stacjonarne zmiennych, stosując warunki optymalności pierwszego rzędu i rozstrzygnąć, czy znalezione wartości stacjonarne są poszukiwanymi wartościami optymalnymi, stosując warunki optymalności drugiego rzędu.

Przeprowadzić podstawową analizę jakościową modelu ekonomicznego.

Kompetencje społeczne:

Student powinien uświadomić sobie, że narzędzia matematyczne pozwalają w precyzyjny i klarowny sposób modelować zjawiska i procesy ekonomiczne.

Student powinien nabyć umiejętność stosowania równań różnicowych i różniczkowych w modelowaniu ekonomicznym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Chudziak, Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0