Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie (k)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110600-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie (k)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wizja, misja, cele organizacji. Tworzenie strategii rozwoju i konkurencji. Analiza konkurencji. Otoczenie organizacji. Identyfikacja mega trendów w otoczeniu. Wyzwania strukturalne dla organizacji. Umiejętność podejmowania decyzji. Zarządzanie zespołem pracowniczym. Zarządzanie konfliktem w zespole. Przywództwo w organizacji. Style kierowania. Kultura organizacyjna. Zarządzanie wiedzą. Zarządzanie innowacjami. Zarządzanie zmianą.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pokazanie studentom najważniejszych wyzwań, z jakimi stykać się muszą menedżerowie współczesnych organizacji biznesowych. Analizując konkretne przypadki, rozwiązując kolejne dylematy menedżerskie studenci w praktyce mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności rozwiazywania problemów, z jakimi będą się stykali w swojej karierze zawodowej. Założeniem zajęć jest pokazanie zastosowania w praktyce wiedzy, modeli, teorii, które studenci mogli poznać na wykładzie. Omawiane podczas zajęć przypadki będą dotyczyć najważniejszych obszarów zarządzania wymienionych dalej w sylabusie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podstawy zarządzania red. M. Strużycki, Oficyna Wyd. SGH Warszawa 2014;

Literatura uzupełniająca:

Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. red. A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012;

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005;

Teoretyczne podstawy organizacji i zarzadzania, red. K. Krzakiewicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008;

A.K.Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004; Testament Druckera, MT Biznes, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Ma wiedzę z zakresu uwarunkowań funkcjonowania współczesnych organizacji.

2. Rozumie znaczenie i rolę przywództwa w organizacji.

3. Ma wiedzę z zakresu poszczególnych obszarów i funkcji zarządzania organizacją.

Umiejętności:

Student:

1. Potrafi wykorzystac wiedzę teoretyczną do objaśnienia rzeczywistych zjawisk w organizacji.

2. Umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska zachodzące w organizacji.

3. Potrafi rozwiazywać podstawowe problemy organizacji w ujeciu poszczególnych funkcji zarządzania.

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi komunikować się z innymi osobami i rzeczowo prezentować swoje poglady.

2. Potrafi współpracować w grupie i wspólnie realizować zadania lub rozwiązywać problemy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Anna Krejner-Nowecka, Renata Małkowska, Olga Mikołajczyk, Janusz Ostaszewski, Agnieszka Sopińska, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Joanna Korpus, Anna Krejner-Nowecka, Renata Małkowska, Olga Mikołajczyk, Janusz Ostaszewski, Maria Roszkowska-Menkes, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Joanna Korpus, Anna Krejner-Nowecka, Renata Małkowska, Olga Mikołajczyk, Janusz Ostaszewski, Agnieszka Sopińska, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Joanna Korpus, Anna Krejner-Nowecka, Renata Małkowska, Olga Mikołajczyk, Urszula Ornarowicz, Janusz Ostaszewski, Magdalena Walczak, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Joanna Korpus, Anna Krejner-Nowecka, Dominik Ludwiczyński, Wioletta Mierzejewska, Olga Mikołajczyk, Janusz Ostaszewski, Agnieszka Sopińska, Magdalena Walczak, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Korpus, Anna Krejner-Nowecka, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0