Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie (w)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110590-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie (w)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota i funkcje zarządzania. Ewolucja nauk o zarządzaniu. Organizacja i jej otoczenie. Formułowanie strategii rozwoju i konkurencji organizacji. Struktury działalności gospodarczej. Modele struktur organizacyjnych. Procesy informacyjno-decyzyjne. Racjonalność decyzji. Rola menedżera w organizacji. Kierowanie zespołami, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, polityka personalna. Grupy i zachowania nieformalne. Kultura i tożsamość organizacji. Zarządzanie zmianami w organizacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat przedmiotu i rozwoju nauk o zarządzaniu oraz wiedzy na temat podstawowych teoretycznych i praktycznych problemów zarządzania organizacjami. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie uczęszczania na ten przedmiot powinny zainteresować studenta problemami zarządzania, pokazać związek nauk o zarządzania z innymi dyscyplinami nauki, pokazać możliwości doskonalenia organizacji, jakie daje znajomość teorii i naukowych metod organizacji i zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podstawy zarządzania, red. M.Strużycki, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska- Bielawska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012; R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Krzakiewicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008;

Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, wyd. 5 Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007

A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. Rozumie cele i przedmiot "nauk o zarządzaniu" oraz potrafi wskazać główne kierunki i teorie z tego zakresu.

2. Ma wiedzę z zakresu poszczególnych obszarów i funkcji zarządzania organizacją.

3.Zna narzędzia i techniki pozwalające na usprawnienie funkcjonowania organizacji oraz rozwiązywanie różnych klas problemów organizacyjnych.

Umiejętności:

Student:

1. Umie zidentyfikować podstawowe problemy zarządzania organizacją, używając terminologii i modeli z zakresu "nauk o zarządzaniu".

2. Potrafi zastosować w praktyce podstawowe narzędzia zarządcze i analityczne pozwalające usprawnić funkcjonowanie organizacji.

3. Posiada umiejętność wnioskowania oraz proponowania własnych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania organizacją.

Kompetencje społeczne:

1.Potrafi poprawnie formułować i uzasadniać własne sądy w ważnych sprawach z zakresu zarządzania organizacją.

2. Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy przez całe życie oraz ma rozwinięty nawyk samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Korpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Korpus, Renata Małkowska, Janusz Ostaszewski, Magdalena Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Małkowska, Janusz Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0