Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110570-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Socjologia jako nauka o społeczeństwie. Jednostka w społeczeństwie, społeczeństwo w jednostce. Kultura i gospodarka. Kontrola społeczna i dewiacja. Grupy i organizacje. Przemiany współczesnej rodziny. Naród, nacjonalizm, państwo narodowe. Klasa, stratyfikacja i nierówności. Spór o globalizację. Gospodarka 4.0 i jej społeczne konsekwencje.

Pełny opis:

1. Socjologia wyposaża studentów w aparat pojęciowy służący do analizy wielu procesów społecznych i gospodarczych, jakie mają miejsce we współczesnych społeczeństwach.

2. Socjologia pokazuje zależności między kulturą, gospodarką oraz polityką.

3. Socjologia zwraca uwagę na związki tej dyscypliny i z innymi naukami społecznymi oraz potrzebę prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym.

4. Przedmiot socjologia przygotowuje studentów do podjęcia własnych badań, uświadamiając im znaczenie wyboru właściwej metody na potrzeby pracy zarówno licencjackiej, jak i magisterskiej.

5. Socjologia pozwala lepiej rozumieć współczesny świat i zmiany, jakie w nim zachodzą.

6. Zajęcia z socjologii służą także przekazywaniu wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim, sposobach jego badania i uzyskanych wynikach.

7. Analiza badań międzynarodowych, pozwoli studentom poznać społeczeństwo polskie na tle innych, uświadomić sobie istniejące różnice i podobieństwa.

8. Socjologia jest nauką, która przekazuje wiedzę, pozwalającą na lepsze zrozumienie zasad w oparciu o które funkcjonują współczesne organizacje, umożliwiając tym samym lepszą adaptację do zmian o charakterze zarówno społecznym, organizacyjnym jak i kulturowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Giddens, (2012). Socjologia, PWN, Warszawa

B. Szacka, (2003). Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

A. Giddens, P.W.Sutton (2014), Socjologia. Kluczowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

M. Marody (2019), Społeczeństwo na zakręcie: Zmiany postaw i wartości Polaków latach 1990-2018, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Navigating Social Worlds. Toolbox for Social Inquiry ? Przewodnik po metodologii badań społecznych, https://socialworlds.sgh.waw.pl/pl [wersja polska]

G. Standing, (2014) Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa (wybrane rozdziały)

K. Minkner, A.Drosik, S.Baraniewicz, G.Haber (2019), Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki. Wyd. A.Marszałek,

A. Giza, M. Sikorska (red.) (2012). Współczesne społeczeństwo polskie. PWN, Warszawa.

J.Gardawski, L.Gilejko, J.Siewierski, R.Towalski (2009) Socjologia gospodarki, Wyd II. Difin Warszawa

P. Sztompka, M. Kucia (red.), (2005), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo ZNAK, Kraków

E. Aronson (2012), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

R. K. Merton (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia i posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do analizy stosunków społecznych, procesów i zmian społecznych.

2. Zna podstawowe klasyczne i nowe koncepcje teoretyczne oraz związaną z nimi terminologię, przydatne dla opisu i analizy zjawisk społecznych.

3. Ma wiedzę na temat metod i narzędzi badawczych pozwalających na dokonanie analizy wybranych zjawisk.

4. Ma wiedzę na temat roli i wpływu zjawisk gospodarczych na przemiany więzi społecznych i ich konsekwencje dla życia społecznego.

Umiejętności:

1. Potrafi dokonać analizy wybranych zjawisk społecznych, rozpoznawać mechanizmy i zasady funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji.

2. Potrafi wykorzystać wiedzę o mechanizmach rządzących życiem społecznym do lepszego zrozumienie konsekwencji podejmowanych decyzji.

3. Potrafi krytycznie korzystać z różnorodnych źródeł i metod pozyskiwania danych.

4. Posiada kompetencje potrzebne do budowania narzędzi służących rozpoznaniu wybranego problemu, np. zmian w świadomości społecznej, preferencji politycznych, systemów wartości, itd.

Kompetencje społeczne:

1. Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu naukowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym.

2. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w dyskusji , wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych.

3. Ma świadomość konieczności działania zbiorowego na rzecz wprowadzania tych zmian w życie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 30.00%

referaty/eseje: 35.00%

projekty: 35.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Czarzasty, Jolanta Gładys-Jakóbik, Katarzyna Górak-Sosnowska, Dorota Konopka, Anna Kozłowska, Monika Krukowska, Grzegorz Makowski, Rafał Towalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Czarzasty, Dorota Konopka, Izabela Książkiewicz, Renata Małkowska, Joanna Popławska, Rafał Towalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Górak-Sosnowska, Izabela Książkiewicz, Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Rafał Towalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0