Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do informatyki gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110530-S
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki gospodarczej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu obejmują w przeważającej części praktyczne ćwiczenia realizowane w laboratoriach komputerowych uzupełniane tam gdzie to jest konieczne treścią wykładu. W ramach przedmiotu zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia budowania i implementacji algorytmów, modelowania i analizy danych, z uwzględnieniem praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w ramach współczesnych technologii Microsoft.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowania aplikacji biznesowych. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o algorytmach, modelowaniu danych, umiejętności ekstrakcji danych z istniejących baz danych, w tym otwartych źródeł danych (Open Government Data), organizowanie przepływów danych pomiędzy różnymi programami. Nauczenie studentów efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych Microsoft w celu rozwiązywania praktycznych problemów o charakterze finansowym, ekonomicznym czy zarządczym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wstęp do informatyki gospodarczej - zajęcia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza SGH 2015, praca zbiorowa pod red. K. Polańskiej (w opracowaniu zespołowym wydanie II - zmienione).

2. Szkolenia Microsoft:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/powerplatform/power-apps%20?WT.mc_id=gettingstarted_learn-inproduct-powerplatform

Literatura uzupełniająca:

Craig Zacker, Exam Ref Pl-900 Microsoft Power Platform Fundamentals, Pearson, Oxford 2020;

Tim Leung, Power Apps: The Non-Developer's Guide to Building Business Applications, Apress Springer, New York 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po zajęciach powinien:

1. rozumieć istotę tworzenia algorytmów;

2. mieć wiedzę w zakresie metod modelowania danych;

3. wiedzieć jakie problemy decyzyjne można rozwiązywać z uwzględnieniem narzędzi informatycznych.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. czytać i tworzyć diagramy;

2. odzwierciedlić strukturę danych z diagramu w postaci tabel i relacji;

3. dokonywać analizy danych z wykorzystaniem autorskich aplikacji w technologii chmury Microsoftu

4. przedstawić wizualizację dostępnych wskaźników finansowych w postaci map i wykresów.

Kompetencje społeczne:

Student powinien potrafić:

1. współdziałać i pracować w grupie;

2. odpowiednio określić priorytety realizacji zadania;

3. uczestniczyć w przygotowaniu projektu;

4. uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Nojszewski, Danuta Polak, Rafał Raczko, Andrzej Schab, Witold Świerzy, Aleksander Wassilew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Derda, Krystian Maciejca, Dariusz Nojszewski, Krystyna Polańska, Rafał Raczko, Andrzej Schab, Aleksander Wassilew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Polańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Bolesta, Szymon Dziubak, Rumiana Górska, Rafał Raczko, Mikołaj Szadkowski, Aleksander Wassilew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0