Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110520-S Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą:

1. sposobu funkcjonowania dzisiejszych typów państw,

2. organizacji państwa, głównych sfer aktywności (ustrój państw, administracja państw, polityka publiczna, zarządzanie publiczne, wymiar sprawiedliwości)

3. rezultatów, które przynosi aktywność państw,

4. znaczenia państwa dla praktycznego funkcjonowania obywateli, społeczeństwa, gospodarki.

Treść przedmiotu obejmuje część historyczną. Wykłady rozpoczynają się od genezy i ewolucji głównych modeli państwa, w tym pozycja państwa w obecnej dobie integracji europejskiej i globalizacji. Omówiona zostanie geneza i ewolucja państwa w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Państwo. Funkcje, formy, główne pojęcia, terminy

J. Oniszczuk. 2011. Określenie państwa współczesnego, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, (red. J. Oniszczuk), OW SGH, Warszawa,

P. Winczorek, Nauka o państwie, Liber, Warszawa 2005, lub kolejne wydania

J. Kuciński, 2003. Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa, lub wydania następne;

B. Pytlik, Forma państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 97?124.

B. Pytlik, Cele i funkcje państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 125?141.

2. System polityczny

A. Heywood. 2011. Ideologie polityczne, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 52-81,

A. Heywood. 2011. Partie i systemy partyjne, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 306- 331.

A. Antoszewski, R. Herbut, 2006. Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa,

Sakowicz M. 2011. Samorząd terytorialny we współczesnym państwie, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, (red. J. Oniszczuk), OW SGH, Warszawa, ss. 583-604.

3. Polityka publiczna

A. Zybała, 2011. Polityki Publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, KSAP, Warszawa (ss. 19-.43, 129-185).

4. Administracja publiczna

A. Heywood. 2011. Biurokracja, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 440- 464,

S. Mazur, 2006. Historia administracji publicznej, w: Administracja Publiczna (red. J. Hausner) PWN, Warszawa, ss. 41-62,

S. Mazur, 2006. Narodowe modele administracji publicznej, w: Administracja Publiczna (red. J. Hausner) PWN, Warszawa, ss. 63-86.

J. Kornaś, 2006. Historia administracji publicznej w Polsce, w: Administracja Publiczna (red. J. Hausner) PWN, Warszawa, s. 103-144.

J. Osiński, 2011. Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI w., w: Administracja publiczna na progu XXI w. (red. J. Osiński) OW SGH, Warszawa, ss. 15-61.

5. Sądownictwo, system prawny

J. Oniszczuk (red.). 2011. Państwo prawne. Problemy państwa i prawa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, (red. J. Oniszczuk), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

A. Heywood. 2011. Sądownictwo, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 377- 384.

A. Heywood. 2011. Prawo, w: Politologia, PWN, Warszawa, ss. 374-377.

D. Skrzypiński. 2009. Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne, WUW, Wrocław.

6. Zarządzanie publiczne

J. Hausner. 2015. Governance i jego konceptualne podstawy, w: Współzarządzanie publiczne (red. S. Mazur) Wyd. naukowe Scholar, Warszawa, ss.17-37.

A. Zybała, 2013. Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego, ?Zarządzanie Publiczne? 4 (26).

Literatura uzupełniająca:

J.Kuciński, 1994. Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, lub wydania następne; G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa; D. Skrzypiński. 2009. Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne; E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 2002, lub wydania późniejsze;

Prezydent w państwach współczesnych, red. J.Osiński, OW SGH, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. rozumie istotę zjawiska władzy w różnych wymiarach instytucjonalnych i funkcjonalnych;

2. ma wiedzę na temat typów i form państw w przeszłości i współcześnie;

3. zna podstawy konstytucyjne współczesnych państw i katalog organów państwa;

Umiejętności:

Student:

1. potrafi ocenić niezbędność instytucji państwa dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i poszczególnych obywateli;

2. potrafi interpretować przepisy konstytucji w odniesieniu do państwa i jego organów;

3. potrafi przewidywać zachowania wyborcze i umie przeliczać wyniki wyborów w oparciu o różne metody rozdziału mandatów na różnych szczeblach;

Kompetencje społeczne:

Student:

1. ma świadomość swojej podmiotowości obywatelskiej i politycznej;

2. ma pozytywny emocjonalnie stosunek do osiągnięć polskiego konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu oraz rozumie ich związek z podobnymi zjawiskami w innych państwach;

3. ma przekonanie o konieczności uczestnictwa w różnych formach aktywności obywatelskiej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski, Bogusław Pytlik, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Pytlik, Michał Radecki, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski, Jan Misiuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.