Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110490-P
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Własności funkcji. Ciągi liczbowe. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Zastosowania ekonomiczne pochodnej. Całka nieoznaczona i oznaczona. Przestrzeń rzeczywista n-wymiarowa. Macierze. Układy równań liniowych. Wyznaczniki. Funkcje wielu zmiennych - dziedzina, warstwice, pochodne cząstkowe, gradient, ekstrema lokalne, ekstrema warunkowe, ekstrema globalne.

Pełny opis:

Bezpośrednim celem zajęć jest uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki w stopniu umożliwiającym studiowanie nowoczesnej ekonomii, statystyki i ekonometrii a w konsekwencji innych dziedzin, których podstawę stanowi rzetelny rachunek ekonomiczny i których treścią jest wskazywanie sposobów podejmowania optymalnych decyzji.

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia i odbywają się w I semestrze studiów. Jako założenie wstępne przyjmuje się, że słuchacze mają opanowaną wiedzę matematyczną w zakresie określonym przez MEN jako standardy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym. Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z teorii funkcji jednej zmiennej, podstaw rachunku różniczkowego i całkowego, elementy algebry liniowej oraz elementy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Dędys, S. Dorosiewicz, M. Ekes, J. Kłopotowski, Matematyka. e-book, Szkoła Główna Handlowa, platforma e-learningowa; J. Kłopotowski, W. Marcinkowska-Lewandowska, I. Nykowski, M. Nykowska, Matematyka dla ekonomicznych studiów zaocznych, OW SGH 2008; W. Dubnicki, Matematyka - definicje, twierdzenia, zadania, Drukpol 2001

Literatura uzupełniająca:

J. Kłopotowski, Algebra liniowa, OW SGH 2001; M. Ekes, J. Kłopotowski, Zbiór zadań z algebry liniowej, cz. I, SGH 2003; W. Dubnicki, J. Kłopotowski, T. Szapiro, Analiza matematyczna - Podręcznik dla ekonomistów, PWN, 1999; W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, 1974 cz.I, 1977, cz.II (lub wznowienia); M. Ekes, J. Kłopotowski, Analiza matematyczna I - teoria i zadania, OW SGH, 2008; S. Dorosiewicz, J. Kłopotowski, D. Kołatkowski, Matematyka, Bizant 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. objaśnić podstawowe zasady przebiegu, różniczkowania i całkowania oraz własności funkcji jednej oraz wielu zmiennych;

2. wyjaśnić podstawowe procedury algebry liniowej;

3. wymienić możliwe zastosowania ekonomiczne pochodnej i całki.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. analizować charakter wzajemnych zależności między zmiennymi ekonomicznymi oraz zmiany pojedynczej zmiennej w czasie;

2. zbadać przebieg zmienności funkcji;

3. obliczyć pole powierzchni z zastosowaniem całki oznaczonej;

4. rozwiązać układ równań liniowych o dowolnych wymiarach;

5. wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych.

Kompetencje społeczne:

Student nabędzie następujące postawy:

1. dbanie o ścisłe wyrażanie swoich sądów;

2. postrzeganie relacji pomiędzy wielkościami ekonomicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

kolokwium: 48.00%

inne: 12.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Dryło, Maria Ekes, Piotr Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bryk, Adam Chudziak, Monika Dędys, Robert Dryło, Mirosława Gajewska, Dorota Juszczak, Barbara Kowalczyk, Piotr Lipiński, Andrzej Stryjek, Justyna Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dędys, Robert Dryło, Mirosława Gajewska, Dorota Juszczak, Ewa Kosycarz, Piotr Lipiński, Andrzej Stryjek, Justyna Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bryk, Piotr Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dędys, Robert Dryło, Dorota Juszczak, Ewa Kosycarz, Piotr Lipiński, Andrzej Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0