Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110470-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Poznanie przez uczestników zagadnień i modeli makroekonomiczych na poziomie średniozaawansowanym. Opanowanie języka i narzędzi analizy makroekonomicznej. Zrozumienie mechanizmów rządzących współczesnymi gospodarkami. Umożliwienie samodzielnej analizy różnych aspektów ich funkcjonowania. Kształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach makroekonomicznych poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do analizy historycznych i bieżących zdarzeń i procesów gospodarczych.

Z programu-Kurs makroekonomii obejmujący poziom średniozaawansowany. Umożliwia studentom poznanie, zrozumienie i posługiwanie się pojęciami i kategoriami analizy makroekonomicznej. Dostarcza fundamentów rozumienia i opisywania głównych zależności występujących w gospodarce w makroskali i mechanizmów jej funkcjonowania w krótkim i długim okresie. Tworzy punkt odniesienia dla wielu przedmiotów o charakterze kierunkowym i specjalistycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia podręcznik europejski;

R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Literatura uzupełniająca:

Aghion P., Howitt P.W., The Economics of Growth, MIT 2008;

Boeri T., van Ours J., Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

Romer D, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000;

Barro R. J., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 1997;

R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, Macroeconomics, McGraw Hill Education, 13th ed., 2018;

Jones Ch. I., Vollrath D., Introduction to Economic Growth, 3rd ed., W. W. Norton & Company, 2013;

Jones Ch. I., Macroeconomics, 3rd ed., W. W. Norton & Company, 2013;

Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016;

Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Wspołczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998;

Sorensen P. i H. Whitta-Jacobsen, Introducing advanced macroeconomics, McGraw ? Hill Education, 2010;

Williamson S.D., Macroeconomics, Pearson 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. rozumieć najważniejsze zdarzenia i procesy makroekonomiczne opisujące zachowanie się gospodarki polskiej, europejskiej i światowej w ostatnich kilkudziesięciu latach;

2. znać i rozumieć podstawowe regularności (stylizowane fakty) makroekonomiczne co do zachowania się gospodarek w krótkim, średnim i długim okresie;

3. znać podstawowe narzędzia analizy makroekonomicznej i podstawowe modele na poziomie średniozaawansowanym.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. rozumować w kategoriach makroekonomii na poziomie średniozaawansowanym;

2. krytycznie analizować artykuły prasowe o tematyce ekonomicznej;

3. opisywać i prezentować główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych makroekonomii na poziomie średniozaawansowanym;

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. wykazać opanowanie makroekonomii na poziomie umożliwiającym kontynuowanie zdobywania wiedzy na poziomie zaawansowanym.

2. student ma świadomość potrzeby aktualizowania i poszerzania wiedzy z makroekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

kolokwium: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Buchholtz, Hanna Cichy, Bogusław Czarny, Adam Czerniak, Michał Gradzewicz, Marcin Grzelak, Bożena Horbaczewska, Krystian Jaworski, Paweł Kopiec, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Eliza Ostropolska-Kubik, Wojciech Pacho, Małgorzata Pawłowska, Aleksandra Staniszewska, Jacek Suda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Maszczyk, Jacek Suda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Buchholtz, Bogusław Czarny, Patrycja Graca-Gelert, Michał Gradzewicz, Marcin Grzelak, Krystian Jaworski, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Małgorzata Pawłowska, Adam Pigoń, Anna Ruzik-Sierdzińska, Jacek Suda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Czarny, Justyna Góral, Patrycja Graca-Gelert, Michał Gradzewicz, Marcin Grzelak, Krystian Jaworski, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Małgorzata Pawłowska, Adam Pigoń, Izabela Sobiech Pellegrini, Jacek Suda, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0