Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110430-D
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przedstawieniu przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego świata i poszczególnych krajów oraz analizie przyczyn i konsekwencji tego zróżnicowania. Cel ten jest realizowany poprzez omówienie na tle współczesnych procesów integracji i dezagregacji świata chorologii czynników wzrostu gospodarczego oraz organizacji przestrzennej sektorów gospodarki, jak również jej samej i życia społecznego.

Pełny opis:

Przedstawienie istoty organizacji przestrzennej gospodarki w różnych skalach geograficznych oraz jej znaczenia dla procesów rozwoju ekonomicznego i społecznego, jak również pokazanie czynników wpływających na zróżnicowanie przestrzenne gospodarki oraz omówienie jego następstw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Geografia ekonomiczna, red. K.Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Geografia - kompendium w zarysie i zdaniach, red. K.Kuciński, Difin, Warszawa 2007;

Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I.Fierla, PWE, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę o:

1. przyrodniczych uwarunkowaniach procesów i struktur ekonomicznych oraz społecznych;

2. zróżnicowaniu przestrzennym gospodarki, jego przyczynach i konsekwencjach;

3. podstawowych teoriach tłumaczących organizację przestrzenną gospodarki i mechanizmy głównych ekonomicznych i społecznych procesów przestrzennych.

Umiejętności:

Student:

1. umie zidentyfikować przyczyny zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodarczego krajów i regionów;

2. potrafi wskazać na skutki istniejących zróżnicowań przestrzennych gospodarki i życia społecznego;

3. wie skąd czerpać i jak aktualizować informacje o gospodarce różnych krajów oraz czynnikach ich rozwoju;

4. jest w stanie dokonać analizy lokalizacji podmiotów gospodarczych oraz struktury przestrzennej sektorow gospodarki.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. rozumie na czym polega systemowy charakter gospodarki;

2. wie jak należy rozumieć zasady zrównoważonego rozwoju gospodarki;

3. wie na czym polega i od czego zależy bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne poszczgólnych jednostek przestrzennych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Brdulak, Maciej Gurbała, Dariusz Kotlewski, Marcin Molenda, Maciej Mróz, Dorota Niedziółka, Barbara Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Brdulak, Maciej Gurbała, Dariusz Kotlewski, Marcin Molenda, Maciej Mróz, Dorota Niedziółka, Barbara Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Brdulak, Maciej Gurbała, Dariusz Kotlewski, Marcin Molenda, Maciej Mróz, Dorota Niedziółka, Paweł Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0