Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa 120560-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Funkcja informacyjna rachunkowości i jej podstawowe założenia i normy prawne. Rachunkowość finansowa a zarządcza. Podstawowe koncepcje, zasady i definicje rachunkowości. Regulacje krajowe i zagraniczne. Dyrektywy Rady UE. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i ich interpretacje.

Globalne kierunki rozwoju funkcji informacyjnej rachunkowości - harmonizacja i standaryzacja systemu rachunkowości

oraz koncepcja rzetelnego i wiernego obrazu, nadrzędne zasady rachunkowości

Ogólne zasady klasyfikacji, wyceny trwałych i obrotowych aktywów i pasywów.

Ogólne zasady ewidencji trwałych i obrotowych aktywów i pasywów

Ogólne zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji długo- i krótkoterminowych inwestycji.

Sprawozdawcze ujęcie zasobów majątkowych i kapitałów przedsiębiorstwa. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych. Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych.

Podstawowe zasady klasyfikacji, ustalania kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Koncepcja pomiaru i warianty ustalania wyniku finansowego - tradycyjne podejście księgowe i współczesne podejście ekonomiczne. Metody ustalania wyniku finansowego.

Zasada współmierności kosztów i przychodów.

Funkcja informacyjna i struktura rachunku zysków i strat.

Zasady podziału wyniku finansowego i struktura sprawozdawcza kapitału własnego.

Przesłanki i zasady tworzenia rezerw i ich podstawowa ewidencja.

Cele i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Zestawienie zmian w stanie kapitału własnego i pozostałe elementy raportu finansowego przedsiębiorstwa.

Polityka rachunkowości i zasady organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
100050 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 117
Hanna Bystrzycka szczegóły
110211 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:40, budynek A, sala 208
Edyta Łazarowicz szczegóły
120295 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:40, budynek A, sala 208
Katarzyna Klimczak szczegóły
131206 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:40, budynek C, sala 1B
Magdalena Giedroyć szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0