Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa 120200-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. Teoria trzech soczewek - gestia ekonomiczna, finansowa i majątkowa. Podstawowe elementy pozycji finansowej przedsiębiorstwa: rachunek zysków i strat (kształtowanie wyniku finansowego), bilans, rachunek przepływów pieniężnych. Cele finansowe przedsiębiorstwa.

Wartość pieniądza w czasie. Wartość przyszła przy różnych metodach kapitalizacji. Dyskontowanie przy stałej i zmiennej stopie procentowej. Decyzje finansowe.

Koszt użycia kapitału a stopa zwrotu z inwestycji. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), współczynnik Beta. Model Gordona. Średni ważony koszt użycia kapitału.

Wykorzystanie rachunku cash flow (ex ante i ex post) w finansach przedsiębiorstwa. Zarządzanie majątkiem obrotowym netto - należności, zapasy, gotówka, zobowiązania handlowe.

Faktoring i sekurytyzacja.

Decyzje inwestycyjne. Wykorzystanie metod dyskontowych w ocenie projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, okres zwrotu poniesionych nakładów, współczynnik ekonomicznej efektywności).

Ryzyko operacyjne i finansowe. Dźwignia operacyjna i finansowa. Strategie finansowania aktywów. Kapitał obrotowy netto.

Rozszerzony Model Du Ponta i teorie optymalnej struktury kapitału. Korzyści podatkowe a ryzyko i koszty bankructwa.

Źródła i formy pozyskiwania kapitałów. Finansowanie dłużne - kredyty, obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, leasing w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym, finansowanie własne zewnętrzne - private equity, venture capital, samofinansowanie, finansowanie hybrydowe - mezzanine finance, finansowe kontrakty terminowe.

Budżetowanie działalności operacyjnej. Budżetowanie kapitału.

Metody wyceny przedsiębiorstw.

Czynniki kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie poprzez kreowanie wartości dodanej (mierniki MVA, EVA).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
3 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Jacek Grzywacz 193/225 szczegóły
4 każdy wtorek, 17:10 - 18:50, (sala nieznana)
Janusz Ostaszewski 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0