Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa i menedżerska 226080-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

1. Funkcja informacyjna rachunkowości. Podstawowe cechy rachunkowości finansowej i menedżerskiej podobieństwa i różnice. Proces harmonizacji, standaryzacji i integracji rachunkowości.

2. Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa i nadrzędne zasady rachunkowości. Ogólne zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji trwałych i obrotowych aktywów operacyjnych.

3. Ogólne zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji długo- i krótkoterminowych inwestycji.

4. Sprawozdawcze ujęcie zasobów majątkowych i kapitałów własnych oraz zobowiązań przedsiębiorstwa.

5. Zasady klasyfikacji, ustalania kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

6. Cele i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w stanie kapitału własnego i pozostałych elementów raportu rocznego przedsiębiorstwa. Model biznesu a polityka rachunkowości wybrane zagadnienia.

7.Ograniczenia informacyjne sprawozdań finansowych. Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do podejmowania decyzji (informacja istotna i nieistotna przy podejmowaniu decyzji, koszty zapadłe, koszty alternatywne).

8.Koncepcja rachunku kosztów zmiennych oraz marży na pokrycie. Krótkookresowe decyzje cenowe.

9. Analiza punktu krytycznego, analiza wrażliwości. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe. Segmentowy rachunek marż pokrycia

10. Analiza procesów i działań oraz obszary jej wykorzystania. Rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie kosztami działań (ABM).

11. Metodologia stosowania rachunku kosztów działań (przykład liczbowy). Zarządzanie rentownością klienta i wartością przy wykorzystaniu Activity Based Costing

12. Wprowadzenie do koncepcji planowania i kontroli. Decentralizacja odpowiedzialności za działania. Typologia ośrodków odpowiedzialności i metodologia ich pomiaru. Różne szkoły pomiaru dokonań ośrodków odpowiedzialności i całego podmiotu (analiza odchyleń, stopa zwrotu, zysk rezydualny, rola miar niefinansowych). Zasady ustalania cen wewnętrznych.

13. Koncepcja całościowego budżetu przedsiębiorstwa (funkcje budżetowania, budowa budżetu, sposoby tworzenia budżetów, proces budżetowania). Przykład tworzenia budżetu wiodącego - podejście tradycyjne.

14. Zmiany w budżetowaniu: Activity Based Budgeting, koncepcja Beyond Budgeting. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - przesłanki powstania, budowa.

15. Kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb sprawozdawczości finansowej: rozliczanie umów długoterminowych, kalkulacja kosztu wytworzenia produktu, segmenty operacyjne - ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0