Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowania inżynierii finansowej 226100-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

1.Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów Miary zmienności, metody modelowania zmienności, zmienność instrumentów bazowych, zmienność instrumentów pochodnych, indeksy zmienności (VIX), aplikacja modelowania zmienności w oparciu o GARCH w programie Excel

2. Prognozowanie zmienności aktywów Model GARCH, prognozowanie wariancji,prognozowanie kowariancji, prognozowanie korelacji,prognozowanie zmienności aktywów skorelowanych, aplikacja prognozowania zmiennności w oparciu o GARCH w programie Excel.

3.Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów Ruchy Browna, proces zmian cen akcji, proces zmian stóp procentowych, proces powrotu do średniej, lemat Ito, modelowanie procesów stochastycznych w programie Excel

4.Zastosowanie symulacji Monte Carlo Szacowanie rozkładów wartości aktywów, wycena opcji, wycena futures, ocena ryzyka planowanych przedsięwzięć biznesowych, budowa modelu symulacji Monte Carlo w programie Excel

5.Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów Konstrukcja modelu dwumianowego, szacowanie parametrów wejściowych do modelu, kalkulacja wartości dodanej projektu, analiza symulacyjna rozkładów wartości projektu i jego efektywności w czasie, budowa profesjonalnego modelu dwumianowego do podejmowania decyzji bzinesowych w programie Excel

6.Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych Lemat Ito jako test na ?kod genetyczny? instrumentu pochodnego, wywód wzoru Blacka Scholesa, wycena opcji w modelu Blacka Scholesa, wycena opcji metodą Monte Carlo, budowa modeli wyceny opcji w programie Excel

7.Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych Macierz korelacji aktywów, dekompozycja Choleskiego, definiowanie rozkładów zmienności aktywów, budowanie portfela w programie Excel

8.Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi Analiza wrażliwości cen opcji, wskaźniki wrażliwości, delta hedging, vega hedging, Gamma hedging, budowa portfela neutralnego względem delta, gamma, vega, theta, rho w programie Excel

9.Praktyka efektywnego inwestowania w instrumenty futures na rynkach globalnych Trading Lab, platformy tradingowe, analiza rynków, analiza techniczna, analiza fundamentalna, zajęcia praktyczne z inwestowania w profesjonalnym laboratorium na globalnym rynku futures

10.Analiza indeksów giełdowych Analiza zmienności indeksów giełdowych (WIG20, S&P, DAX), zabezpieczanie inwestycji w indeksy (futures na indeksy), indeksy zmienności (VIX),

11.Fundusze Exchange Traded Funds (ETF) jako nowoczesny instrument inwestycyjny Rodzaje ETF, efektywność ETF, wycena ETF, budowa portfela w oparciu ETF, budowa i ocena efektywności portfela ETF w programie Excel

12.Dobór struktury portfela akcji i futures odpornego na ryzyko Współczynnik zabezpieczenia, analiza regresji w ocenie współczynnika zabezpieczenia, próg opłacalności zabezpiecznia przy zmianch cen akcji w góre i w dół, budowanie portfela akcji i futures w programie Excel

13.Modele Value at Risk (VaR) w wyznaczaniu kapitału na ryzyko przy inwestowaniu Konstrukcja modelu VaR, metoda historyczna VaR, metoda wariancji-kowariancji VaR, metoda Monte Carlo, budowa modelu VaR w programie Excel

14. Szacowanie kosztu hedgingu dla portfela aktywów w oparciu o VaR metodą Monte Carlo Koszt przy delta hedingu, koszt przy vega hedingu, koszt przy gamma hedgingu, minimalizacja kosztu hedgingu w oparciu o VaR, budowa modelu symulacji kosztu hedgingu przy symulacji Monte Carlo w programie Excel

15. Definicja założeń do konstrukcji prognozowanego portfela aktywów do projektu końcowego Dobór aktywów, szacowanie rozkładów zmienności, prognoza zmienności, prognozowanie struktury i wartości portfela przy minmalnym VaR, konstruowanie modelu w programie Excel

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kołtuniak szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Krysiak szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0