Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne 222980-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Pojęcie i systematyka prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego. Prawa podmiotowe i ich ochrona.

Podmioty stosunków cywilnoprawnych: osoby fizyczne, osoby prawne, Skarb Państwa jako szczególna osoba prawna, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. osoby ustawowe). Pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Pojęcie konsumenta.

Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Pojęcie i klasyfikacja rzeczy. Część składowa rzeczy, przynależność rzeczy. Pożytki rzeczy i pożytki prawa. Pojęcie przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego. Przedmioty materialne niebędące rzeczami. Dobra niematerialne.

Czynności prawne i ich rodzaje. Treść i forma czynności prawnych. Wady oświadczenia woli. Sankcje wadliwych czynności prawnych.

Zasada swobody umów. Sposoby zawierania umów: tryb ofertowy, negocjacje, aukcja, przetarg, inne sposoby. Wzorce umów. Umowy zawierane z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Istota przedstawicielstwa i jego rodzaje: ustawowe, pełnomocnictwo, prokura. Skutki braku umocowania lub przekroczenia jego zakresu.

Przedawnienie roszczeń i terminy zawite. Skutki przedawnienia. Terminy przedawnienia. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia.

Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Pojęcie prawa własności i jego treść. Nabycie i utrata własności. Współwłasność. Posiadanie i dzierżenie. Ochrona własności i posiadania.

Użytkowanie wieczyste (charakter, przedmiot, powstanie, treść i wykonywanie użytkowania wieczystego, jego wygaśnięcie lub przekształcenie w prawo własności. Pojęcie i rodzaje ograniczonych praw rzeczowych, ich ogólna charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem zastawu i hipoteki. Księgi wieczyste i ich zasady.

Istota zobowiązania i jego źródła. Treść i rodzaje świadczeń. Zobowiązanie niezupełne. Wielość podmiotów w stosunku zobowiązaniowym.

Pojęcie czynu niedozwolonego i przesłanki odpowiedzialność deliktowej. Zasady odpowiedzialności: wina, ryzyko, słuszność. Odpowiedzialność za własne czyny. Odpowiedzialność za cudze czyny. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną.

Zasady wykonywania zobowiązań. Miejsce i termin spełnienia świadczenia. Wygaśnięcie zobowiązania.

Skutki niewykonania zobowiązań. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej. Kara umowna. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, przelew wierzytelności, przejęcie długu.

Wybrane typy umów: sprzedaż i inne umowy o przeniesienie praw, najem i inne umowy o używanie rzeczy, umowy o świadczenie usług, inne typy umów nazwanych, umowa hotelowa jako przykład umowy nienazwanej.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:20 - 17:00, sala Aula III
Adam Olczyk szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 15:20 - 17:00, sala Aula VI
Joanna Dominowska szczegóły
3 co druga niedziela (parzyste), 15:20 - 17:00, sala Aula B
Łukasz Dąbrowski szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0