Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse spółek 120090-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Przedmiot i zadania finansów spółek. Teoria trzech soczewek - gestia ekonomiczna, finansowa i majątkowa. Podstawowe elementy pozycji finansowej spółki: rachunek zysków i strat (kształtowanie wyniku finansowego), bilans, rachunek przepływów pieniężnych. Cele finansowe spółki.

Decyzje finansowe. Analiza opłacalności wybranych źródeł finansowania na przykładzie kredytu i leasingu.

Koszt użycia kapitału a stopa zwrotu z inwestycji. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), współczynnik Beta. Model Gordona. Średni ważony koszt użycia kapitału.

Wykorzystanie rachunku cash flow (ex ante i ex post) w finansach spółek. Zarządzanie majątkiem obrotowym netto - należności, zapasy, gotówka, zobowiązania handlowe.

Faktoring i sekurytyzacja.

Decyzje inwestycyjne. Wykorzystanie metod dyskontowych w ocenie projektów inwestycyjnych - NPV, IRR, okres zwrotu poniesionych nakładów (PP), współczynnik efektywności.

Ryzyko operacyjne i finansowe. Dźwignia operacyjna i finansowa. Strategie finansowania aktywów. Kapitał obrotowy netto.

Rozszerzony Model Du Ponta i teorie optymalnej struktury kapitału. Korzyści podatkowe a ryzyko i koszty bankructwa.

Źródła i formy pozyskiwania kapitałów. Finansowanie dłużne - kredyty, obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, leasing w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym, finansowanie własne zewnętrzne - private equity, venture capital, samofinansowanie, finansowanie hybrydowe - mezzanine finance, finansowe kontrakty terminowe.

Budżetowanie działalności operacyjnej. Budżetowanie kapitału.

Metody wyceny spółek.

Czynniki kształtowania wartości spółki. Zarządzanie poprzez kreowanie wartości dodanej (mierniki MVA, EVA).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0