Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości 131620-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Obowiązki sprawozdawcze polskich przedsiębiorstw wynikające z ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Podobieństwa i różnice w zakresie sprawozdań finansowych różnych podmiotów: okres sprawozdawczy, sprawozdania śródroczne. Raport finansowy a sprawozdanie finansowe.

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne. Różnica pomiędzy jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Elektroniczny format sprawozdań finansowych sporządzanych według ustawy o rachunkowości i MSSF. Związki pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdań finansowych (sprawozdaniami finansowymi).

Różnica pomiędzy ujmowaniem i ujawnianiem transakcji. Znaczenie ewidencji księgowej oraz dodatkowych objaśnień dla przedstawienia pełnego obrazu jednostki. Obowiązki informacyjne dotyczące kontynuowania działalności jednostki.

Sprawozdania finansowe sporządzane według ustawy o rachunkowości i MSSF - podstawowe różnice w układzie sprawozdań, przykłady sprawozdań finansowych.

Specyfika prezentacji bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) według ustawy o rachunkowości i MSSF.

Specyfika prezentacji rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów) według ustawy o rachunkowości i MSSF.

Zakres i układ zestawienia (sprawozdania) zmian w kapitale własnym według ustawy o rachunkowości i MSSF.

Operacje wpływające na wynik finansowy lub bezpośrednio na kapitał. Różnice w prezentacji według ustawy o rachunkowości i MSSF.

Rachunek (sprawozdanie) przepływów pieniężnych - zakres oraz powiazania z innymi elementami sprawozdania finansowego (z innymi sprawozdaniami).

Rachunek (sprawozdanie) przepływów pieniężnych - sporządzanie sprawozdania metodą bezpośrednią.

Rachunek (sprawozdanie) przepływów pieniężnych - sporządzanie sprawozdania metodą pośrednią.

Specyfika prezentacji rachunku (sprawozdania) przepływów pieniężnych według ustawy o rachunkowości i MSSF.

Obowiązki w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i publikacji sprawozdań finansowych. Istota i znaczenie zdarzeń po dniu bilansowym.

Szczególne wymogi sprawozdawcze wynikające z przepisów MSSF - podstawowe założenia MSSF 5, MSSF 8 oraz MSR 24 i MSR 33.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:20 - 17:00, sala 2C
Teresa Boroch, Hanna Bystrzycka szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:50, sala 2C
Teresa Boroch, Hanna Bystrzycka szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0