Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw 235110-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Wprowadzenie. Podmioty działające w biznesie międzynarodowym: korporacje transnarodowe, MSP w biznesie międzynarodowym.

Teoretyczne podstawy strategii w biznesie międzynarodowym. Kluczowe wyzwania współczesnego biznesu międzynarodowego. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Pojęcie i przekroje strategii przedsiębiorstwa. Poziomy strategii w BM: strategia sieci, strategia korporacyjna (na poziomie przedsiębiorstwa), strategia strategicznej jednostki biznesu, strategia funkcjonalna.

Przegląd koncepcji teoretycznych wyjaśniających międzynarodowe strategie przedsiębiorstw i międzynarodową konkurencyjność organizacji: teoria zasobowa i jej rozwinięcia, w tym koncepcja dynamicznych zdolności, teoria kosztów transakcyjnych, eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej, teoria sieci, koncepcja przedsiębiorczości międzynarodowej. Przebieg procesu zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Wczesna, szybka, późna internacjonalizacja. Internacjonalizacja a wyniki przedsiębiorstwa.

Wewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym na poziomie organizacji i indywidualnym a typy podmiotów w biznesie międzynarodowym. Model biznesu a internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Zasoby i dynamiczne zdolności przedsiębiorstw w kontekście umiędzynarodowienia; źródła specyficznych dla przedsiębiorstwa przewag konkurencyjnych w biznesie międzynarodowym. Obiektywne i subiektywne cechy decydentów a internacjonalizacja przedsiębiorstw. orientacja międzynarodowa a global mindset. Analiza zasobów przedsiębiorstwa w kontekście internacjonalizacji.

Zewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym: specyficzne dla kraju przewagi konkurencyjne, modyfikacje warunków konkurencji w branży o wysokim stopniu globalizacji, uwarunkowania w makrootoczeniu przedsiębiorstw. Typy zmian w otoczeniu przedsiębiorstw.

Strategie przedsiębiorstw w reakcji na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym .

Zarządzanie wiedzą i innowacyjność jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności i sprawności przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw na poziomie sieci - perspektywa organizacji osobnej i uwikłanej. Typy relacji między przedsiębiorstwami działającym na rynku międzynarodowym: konkurencja, koegzystencja, kooperacja, kooperencja; determinanty tych relacji. Relacje intra-organizacyjne a relacje inter-organizacyjne w biznesie międzynarodowym. Sieci przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Klastry a międzynarodowe strategie przedsiębiorstw. Formalne i nieformalne formy powiązań między przedsiębiorstwami w biznesie międzynarodowym.

Wymiary strategii korporacyjnej (na poziomie przedsiębiorstwa) i lub strategicznej jednostki biznesu: decyzje dot. strategii rozwoju przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach zbytu i zaopatrzenia, decyzje co do dywersyfikacji produktowej w skali międzynarodowej, stopnia integracji pionowej w kontekście międzynarodowym, alokacja i lokalizacja działań w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Geograficzna konfiguracja działań przedsiębiorstwa. Standaryzacja vs. różnicowanie strategii przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym i wpływ na strategie funkcjonalne.

Formułowanie strategii na poziomie strategicznej jednostki biznesu: tworzenie i utrzymywanie przewag konkurencyjnych w biznesie międzynarodowym (czynniki sukcesu międzynarodowej strategii przewagi kosztowej i strategii przewagi z tytułu dyferencjacji). Wybór czynnych i biernych form internacjonalizacji przedsiębiorstwa - cechy, korzyści i bariery.

Dynamika międzynarodowego zaangażowania przedsiębiorstw. Wzrost zewnętrzny i wewnętrzny. Istota i cele tworzenia międzynarodowych grup kapitałowych. Międzynarodowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia.

Charakterystyka grup kapitałowych wywodzących się z różnych krajów.

Międzynarodowa konkurencyjność i specyfika ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z rynków wschodzących (EM). Strategie konkurowania korporacji z rynków wschodzących.

Struktura władzy w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Relacje centrala-filie; źródła siły centrali i filii. Kooperacja i kooperencja podmiotów w ramach struktury PM; wewnętrzne zakorzenienie filii a jej pozycja w sieci PM i sprawność ekonomiczna. Relacje zewnętrzne filii PM; wpływ zakorzenienia zewnętrznego na tworzenie pozycji filii w sieci PM i jej sprawność ekonomiczną.

Rozwiązania, w tym struktury organizacyjne dla realizacji operacji międzynarodowych. Kultury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych (PM). Modele zarządzania międzykulturowego: modele dominacji kulturowej, koegzystencji kulturowej, kooperacji kulturowej.

Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw. E-biznes międzynarodowy. Modele e-biznesu w biznesie międzynarodowym. Międzynarodowe rynki elektroniczne. Zastosowanie technologii internetowych w internacjonalizacji przedsiębiorstw. E-handel transgraniczny.

Międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw - audyt i specyfika. Analiza przypadków.

Międzynarodowe strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)/ zrównoważonego rozwoju (SD).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 17:00, sala ZDAL
Anna Masłoń-Oracz, Ewa Osuch-Rak szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wirtualny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0