Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana rachunkowość finansowa 220740-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Tradycyjny systemu rachunkowości a współczesna rachunkowość jako zróżnicowany funkcjonalnie i metodologicznie system informacji gospodarczej.

Metody pomiaru w rachunkowości i jej wiarygodność oraz przydatność dla odbiorców informacji księgowych (informacje ex post i informacje ex ante).

Ujęcie środków trwałych w rachunkowości. Podejście komponentowe do środków trwałych. Wycena początkowa uwzględniająca koszty finansowania zewnętrznego i demontażu środków trwałych. Wycena bilansowa.

Ujęcie aktywów niematerialnych i wartości firmy w rachunkowości.

Metody amortyzacji amortyzowanych aktywów trwałych. Zmiana wielkości szacunkowych: wartość rezydualna, okres użyteczności, metoda amortyzacji. Model ceny nabycia/kosztu wytworzenia i model wartości przeszacowanej.

Aktywa trwałe pozyskane w drodze dotacji oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,

Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego w wycenie początkowej środków trwałych i aktywów niematerialnych. Zastosowanie stopy kapitalizacji do nakładów poniesionych na dostosowywany składnik aktywów.

Utrata wartości aktywów. Wartość bilansowa i wartość odzyskiwalna pojedynczych aktywów i tzw. ośrodków wypracowywujących korzyści ekonomiczne. Utrata wartości aktywów wycenianych wg modelu ceny nabycia/kosztu wytworzenia oraz wycenianych wg modelu wartości przeszacowanej.

Rezerwy na zobowiązania - przesłanki i zasady tworzenia.

Instrumenty finansowe u nabywcy i emitenta (kapitałowe, dłużne) - ujęcie, wycena początkowa, wycena bilansowa, sprzedaż, wykup przez emitenta

Zasady wyceny i ewidencji nieruchomości inwestycyjnych. Przekwalifikowania do i z nieruchomości inwestycyjnych.

Leasing w księgach i sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy. Podejście podstawowe i uproszczone.

Przychody z umów z klientami. Identyfikacja umowy i zobowiązania do wykonania świadczenia. Ustalenie ceny transakcyjnej i jej alokacja. Ujęcie przychodu w określonym momencie i w miarę upływu czasu. Aktywa i zobowiązania kontraktowe.

Księgowe ujęcie podatku dochodowego (księgowy podatek dochodowy, bieżące zobowiązania podatkowe i tzw. podatki odroczone).

Transakcje w walutach obcych - zasady ich bieżącego i bilansowego przeliczania w księgach rachunkowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:50 - 11:30, sala 4A
Agnieszka Tłaczała szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:50 - 11:30, sala 4A
Katarzyna Bareja szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0