Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa 110540-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Istota prawa i jego rola we współczesnej gospodarce, skutki ekonomiczne stanowienia i stosowania prawa. Podstawowe pojęcia: stosunek prawny, norma prawna, akt prawny, skutki ekonomiczne stanowienia i stosowania prawa.

Źródła prawa: konstytucyjna klasyfikacja źródeł prawa, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, ustawy , rozporządzenia, akty prawa miejscowego, organy promulgacyjne.

System prawa : prawo publiczne i prywatne, prawo ustrojowe, materialne i procesowe, gałęzie prawa.

Wykładnia prawa: pojęcie wykładni prawa, rodzaje wykładni prawa, znaczenie wykładni dla stosowania prawa.

Prawa podmiotowe i ich sądowa ochrona: pojęcie i rodzaje praw

podmiotowych, wolności i prawa o charakterze ekonomicznym, środki prawne ochrony praw podmiotowych. Prawo do sądu, organizacja i zasady działania sadownictwa, postępowanie przed sądami, usługi prawnicze.

Ustrój społeczno - gospodarczy RP : system władz RP , władza ustawodawcza i wykonawcza, centralna i terenowa administracja rządowa, samorząd terytorialny, organy regulacyjne, kontrola państwowa.

Działy i źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego.

Stosunek cywilnoprawny. Pojęcie i rodzaje rzeczy. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych. Pojęcie osób prawnych.

Czynności prawne. Sposoby zawierania umów. Przedstawicielstwo. Przedawnienie.

Prawo rzeczowe: Prawo własności. Współwłasność. Posiadanie. Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe.

Zobowiązania: Istota zobowiązania. Powstanie zobowiązania.

Zasady wykonania zobowiązań umownych. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

Umowa sprzedaży. Umowa o dzieło. Najem i dzierżawa.

Użyczenie. Pożyczka. Zlecenie i umowy pokrewne.

Umowa przewozu, umowa ubezpieczeniowa, umowa przechowania. Inne umowy w obrocie powszechnym.

Odpowiedzialność w prawie: konstytucyjna, administracyjna, karna, pracownicza, cywilna.

Elementy prawa finansowego.

Podstawy prawa pracy.

Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0