Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa 120560-P
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Funkcja informacyjna rachunkowości i jej podstawowe założenia i normy prawne. Rachunkowość finansowa a zarządcza. Podstawowe koncepcje, zasady i definicje rachunkowości. Regulacje krajowe i zagraniczne. Dyrektywy Rady UE. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i ich interpretacje.

Globalne kierunki rozwoju funkcji informacyjnej rachunkowości - harmonizacja i standaryzacja systemu rachunkowości

oraz koncepcja rzetelnego i wiernego obrazu, nadrzędne zasady rachunkowości

Ogólne zasady klasyfikacji i wyceny aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań i kapitałów własnych.

Ogólne zasady ewidencji aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań i kapitałów własnych

Ogólne zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji długo- i krótkoterminowych inwestycji.

Sprawozdawcze ujęcie zasobów majątkowych i kapitałów przedsiębiorstwa. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych. Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych.

Podstawowe zasady klasyfikacji, ustalania kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Koncepcja pomiaru i warianty ustalania wyniku finansowego - tradycyjne podejście księgowe i współczesne podejście ekonomiczne. Metody ustalania wyniku finansowego.

Zasada współmierności kosztów i przychodów.

Funkcja informacyjna i struktura rachunku zysków i strat.

Zasady podziału wyniku finansowego i struktura sprawozdawcza kapitału własnego.

Przesłanki i zasady tworzenia rezerw i ich podstawowa ewidencja.

Cele i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Zestawienie zmian w stanie kapitału własnego i pozostałe elementy raportu finansowego przedsiębiorstwa.

Polityka rachunkowości i zasady organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każda środa, 13:30 - 15:10, sala 5C
Hanna Bystrzycka szczegóły
2 każda środa, 9:50 - 11:30, sala 5C
Hanna Bystrzycka szczegóły
3 każda środa, 11:40 - 13:20, sala 5C
Hanna Bystrzycka szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:20 - 17:00, sala 4C
Katarzyna Klimczak, Teresa Boroch szczegóły
5 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:50, sala 4C
Katarzyna Klimczak, Teresa Boroch szczegóły
6 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:40, sala 4C
Katarzyna Klimczak, Teresa Boroch szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 9:40, sala 5E
Magdalena Giedroyć szczegóły
8 każda środa, 9:50 - 11:30, sala 5E
Magdalena Giedroyć, Teresa Boroch szczegóły
9 każda środa, 11:40 - 13:20, sala 5E
Magdalena Giedroyć, Teresa Boroch szczegóły
10 każda środa, 13:30 - 15:10, sala 5E
Magdalena Giedroyć, Teresa Boroch szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0