Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa 121410-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Analiza finansowa i jej rola w procesie zarządzania jednostką gospodarczą.te

Metody i podstawy informacyjne analizy finansowej. Ukazanie istotności tzw. wywiadu w przedsiębiorstwie, branży i szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym.

Sprawozdawczość finansowa. Zawartość sprawozdań. Czynniki wpływające na treść kategorii finansowych, pozyskanie danych.

Istota, funkcje i zakres wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Analiza bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym oraz wykorzystanie informacji dodatkowej.

Wymogi rzetelnej analizy finansowej. Omówienie sposobów manipulacji z zakresu fałszowania sprawozdań finansowych i ich rozpoznawanie w procesie analizy. Kreatywna księgowość a analiza.

Analiza rachunku przepływu środków pieniężnych.

Analiza wskaźnikowa. Wady, zalety i ograniczenia analizy wskaźnikowej. Wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik szybkiej płynności, płynności gotówkowej, wskaźnik obrotu należnościami, obrotu zapasami, średni obrót należnościami (w dniach), liczba dni utrzymywania zapasów. Wskaźnik obrotu zobowiązaniami, okres płatności zobowiązań, marża zysku brutto, netto. Marża zysku operacyjnego. Wskaźnik udziału zadłużenia w kapitale firmy, wskaźnik pokrycia kosztów finansowych, gotówkowy wskaźnik pokrycia zobowiązań, Wskaźnik dług/kapitał własny, wskaźnika zadłużenia długoterminowego/kapitału całkowitego.

Wskaźnik ROA, ROE, ROS, ROC,

Obrót aktywami całkowitymi, Obrót kapitałem własnym.

Wskaźniki: P/E, P/BV.

Margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny dla zakładów ubezpieczeń.

Analiza rentowności i jakości zysku. System dekompozycji wskaźników - piramida Du`Ponta.

Ocena dodanej (wykreowanej) wartości jako element uzupełniający badanie memoriałowej rentowności. Metody i narzędzia analizy wartości przedsiębiorstwa.

Metody wyceny wartości przedsiębiorstw.

Próg rentowności wraz z oceną stopnia dźwigni operacyjnej. Analiza ryzyka.

Ocena zadłużenia. Dźwignia finansowa. Koszt kapitału.

Identyfikacja finansowych zagrożeń w funkcjonowaniu jednostki i pogarszania się jej kondycji. Modele i systemy wczesnego ostrzegania.

Analiza bankowa. Praktyka analizy jakościowo-ilościowej. Modele scoringowe. Istota ratingu.

Oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0